separator separator
 

Pravila in pogoji uporabe storitve Diners Club® ProtectBuySM

1. člen

Erste Card d.o.o. (v nadaljevanju: "Erste Card" ali "izdajatelj") s temi Pravili in pogoji uporabe storitve DinersClub® ProtectBuySM (v nadaljevanju: "Pogoji") v skladu s 17. in 24. členom Pravil in pogojev za članstvo v Diners Clubu – osebna kartica oziroma 19. in 25. členom Pravil in pogojev za članstvo v Diners Clubu za poslovno kartico in Business Travel Account (v nadaljevanju skupaj: "Pravila") s tem dokumentom določa pogoje za uporabo ProtectBuySM za izvajanje varnih spletnih transakcij z Diners Club karticami, ki jih imetnikom Diners Club kartic (v nadaljevanju: "člani") izdaja Erste Card (v nadaljevanju: "Diners Club kartice").

Posamezni pojmi uporabljeni v teh Pogojih imajo enak pomen kot pojmi opredeljeni v Pravilih, razen če je s temi Pogoji njihov pomen izrecno opredeljen drugače.

2. člen

Erste Card za člane zagotavlja ProtectBuySM, ki članom omogoča izvajanje spletnih transakcij z uporabo Diners Club kartice na način, ki omogoča višjo raven varnosti z uporabo dvo-faktorske avtentikacije. 

Uporaba ProtectBuySM je za člane brezplačna in je na voljo pod pogoji in v skladu z določili teh Pogojev. Pred uporabo ProtectBuySM mora član izvesti aktivacijo ProtectBuySM kot izhaja iz 4. in 5. člena teh Pogojev. 

Z izvedbo aktivacije in z nadaljnjo uporabo ProtectBuySM se član strinja s temi Pogoji, prav tako nadaljnja uporaba ProtectBuySM, po tem ko je član že obveščen o spremembi teh Pogojev, velja za podano soglasje s spremenjenimi Pogoji.

3. člen

Vsakokrat veljavni Pogoji so članom na voljo na sedežu Erste Carda, objavljeni pa so tudi na spletni strani www.dinersclub.si. Erste Card te Pogoje lahko spreminja v skladu s svojo poslovno politiko, veljavno zakonodajo ter pravili plačilne sheme Diners Club International. Erste Card bo člane o spremembi teh Pogojev obvestil najmanj 15 dni pred uveljavitvijo spremembe preko posredovanega računa, preko On-line storitev Erste, preko elektronske pošte ali preko spletne strani www.dinersclub.si. Če član s spremenjenimi Pogoji ne soglaša, lahko odstopi od uporabe ProtectBuySM. V tem primeru spletne transakcije z Diners Club kartico na prodajnih mestih, ki uporabljajo ProtectBuySM, ne bodo več mogoči brez ponovne aktivacije ProtectBuySM in sprejema teh Pogojev. Če član ne odstopi od uporabe ProtectBuySM in nadaljuje z uporabo, se šteje, da član s spremenjenimi Pogoji soglaša. 

Erste Card si pridržuje pravico, da članu kadarkoli začasno ali trajno omeji ali prekine možnost uporabe ProtectBuySM ali kateregakoli njegovega dela v primeru, če član uporablja ProtectBuySM v nasprotju s temi Pogoji, ali če član uporablja Diners Club kartico v nasprotju z določili Pravi. Erste Card članu uporabo ProtectBuySM omeji prav tako v vsakem primeru, ko članu omeji uporabo kartice v skladu s Pravili ali v primeru, ko odpove okvirno pogodbo v skladu s Pravili.

4. člen

Za aktivacijo uporabe ProtectBuySM mora Erste Card od člana predhodno pridobiti in obdelovati določene osebne podatke člana, med katerimi je tudi številka mobilnega telefona, katero član uporablja za prejem enkratnega gesla in ostale podatke, ki jih obdeluje v skladu s Pravili. 

Član z aktivacijo uporabe ProtectBuySM Erste Cardu daje soglasje, da hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih obdeluje za potrebe opravljanja plačilnih storitev in uporabe Diners Club kartice v skladu s Pravili, med njimi številko mobilnega telefona in druge podatke, ki jih član potrdi ali sporoči ob aktivaciji in podatke o transakcijah izvedenih preko ProtectBuySM tudi za namene izvajanja storitev preko ProtectBuySM.

5. člen

Aktivacija ProtectBuySM se izvede ob prvi izvedbi spletnega nakupa s strani člana na prodajnem mestu, ki podpira ProtectBuySM. Za aktivacijo ProtectBuySM mora Erste Card od člana pridobiti številko mobilnega telefona, na katero bo član ob izvajanju spletnih transakcij z Diners Club kartico preko ProtectBuySM prejel enkratno geslo. Če ob aktivaciji ProtectBuySM številka mobilnega telefona člana ne obstaja ali je nepravilna, mora član številko mobilnega telefona Erste Cardu sporočiti osebno na sedežu Erste Carda, preko telefonske številke 01 561 7808 ali preko on-line storitev. 

Član z aktivacijo ProtectBuySM potrjuje in jamči, da je navedel resnične, točne in popolne podatke in da ima pravico do uporabe vseh Diners Club kartic, ki jih želi aktivirati za uporabo ProtectBuySM. Aktivacija ProtectBuySM ne vpliva na veljavnost ali status vaše Diners Club kartice.

Erste Card si pridržuje pravico, da v primeru navedbe nepopolnih ali neresničnih podatkov s strani člana, ali če Erste Card o tem utemeljeno sumi, članu začasno ali trajno omeji uporabo ProtectBuySM. 

Član lahko kadarkoli spremeni številko mobilnega telefona, na katerega z uporabo ProtectBuySM prejema enkratno geslo za izvajanje spletnih transakcij, in sicer osebno na sedežu Erste Carda, preko telefonske številke 01 561 7808 ali preko on-line storitev. 

Po aktivaciji ProtectBuySM mora član ob vsaki spletni transakciji, ki jo izvede na prodajnem mestu, ki uporablja ProtectBuySM, pred zaključkom izvršitve transakcije vpisati enkratno geslo, ki bo poslano kot SMS sporočilo na številko njegovega mobilnega telefona. 

Član enkratno geslo, prejeto preko SMS sporočila, lahko uporabi le enkrat in je veljavno zgolj za tisto samo spletno transakcijo, za katero je bilo enkratno geslo posredovano. Enkratno geslo velja 10 minut – če član v tem času ne zaključi spletne transakcije, bo transakcija zavrnjena.

6. člen

Član je za zagotovitev zaupnosti enkratnega gesla prejetega preko SMS sporočila na številko svojega mobilnega telefona in drugih verifikacijskih podatkov, ki jih uporabi za uporabo ProtectBuySM izključno odgovoren sam. Član se strinja in jamči, da uporabe ali dostopa do ProtectBuySM ne bo prenesel na kakršno koli tretjo osebo ali ji omogočil dostopa do katerih koli verifikacijskih podatkov, vključno z enkratnim geslom.

Član je odgovoren za zagotovitev varnosti in zaupnosti podatkov na lastnem mobilnem telefonu preko katerega bo prejemal enkratno geslo ali druge verifikacijske podatke. Član mora mobilni telefon hraniti na način, da se prepreči njegova izguba, kraja ali zloraba. Član mora v primeru, da članov mobilni telefon omogoča zaklepanje naprave ali ekrana, to funkcijo uporabljati z namenom zaščite nepooblaščenega dostopa do mobilnega telefona. 

Član se zavezuje, da bo Erste Card nemudoma obvestil v primeru, izgube, kraje ali zlorabe članovega mobilnega telefona, zaznanega suma, da so enkratno geslo ali drugi verifikacijski podatki bili razkriti ali postali znani tretji osebi ali v primeru zaznanega suma da je bila Diners Club kartica zlorabljena, ko mora član nemudoma preklicati Diners Club kartico v skladu z določbami Pravil.  

Član se strinja in potrjuje, da pri uporabi ProtectBuySM sam prevzema odgovornost za:

  • preverjanje, da so vsi podatki, ki jih posreduje spletnemu trgovcu pri spletnih nakupih pravilne;
  • preverjanje pravilnosti vseh podatkov na spletni strani ProtectBuySM, do katere dostopa pri izvajanju spletne transakcije, vključno s pravilnostjo drugih podatkov;
  • vse spletne transakcije in druge aktivnosti, ki se izvedejo ali jih član izvede v okviru izvršitve spletne transakcije z uporabo ProtectBuySM in za poravnavo izvršenih transakcij in z njimi povezanih stroškov v skladu z določili Pravil.
  • člen

Član se strinja in soglaša, da razen v primeru, ko veljavna državna zakonodaja zahteva drugače, Erste Card  ne daje v zvezi s ProtectBuySM in njegovo uporabo nikakršnih zagotovil ali jamstev in v zvezi z delovanjem ProtectBuySM ne prevzema odgovornosti.

Član soglaša, da Erste Card ni odgovoren članu ali katerikoli tretji osebi za katerokoli spremembo, začasno prekinitev ali ukinitev uporabe ProtectBuySM.

Erste Card v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi članu nastala zaradi uporabe ProtectBuySM, kot je npr. škoda na članovem računalniku ali mobilnem telefonu. Erste Card prav tako ni odgovoren za nedelovanje ProtectBuySM, če je član na mestu brez signala za mobilni telefon oziroma tovrstnega signala ne zagotavlja njegov telekomunikacijski ponudnik.

Erste Card ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo na računalniški opremi ali drugi lastnini člana ali za katerekoli viruse, ki bi le-to lahko poškodovali kot posledica članovega dostopanja, uporabe ali nalaganja vsebin s spletne strani ProtectBuySM.

Član izrecno razume in soglaša, da si katerokoli programsko opremo, ki jo pridobi v okviru uporabe ProtectBuySM, naloži in jo uporablja po lastni presoji in na lastno tveganje in da je razen v primeru, ko ti Pogoji določajo drugače, izključno odgovoren za kakršnokoli škodo na njegovem računalniškem sistemu ali za izgubo podatkov zaradi nalaganja ali uporabe tovrstnih programov ali drugih materialov ProtectBuySM.

V primeru, da veljavna zakonodaja ne dopušča v celoti zgoraj navedenih omejitev odgovornosti, te omejitve za člana ne veljajo, vendar le v obsegu, v katerem so omejitve odgovornosti z zakonodajo prepovedane.

7. člen

Če član želi prenehati z uporabo ProtectBuySM ali če se ne strinja z novimi Pogoji morate poslati elektronsko pošto na elektronski naslov spletna.varnost@erstecard.si, na podlagi česar bo Erste Card onemogočil dostop do  ProtectBuySM. To ne vpliva na nakupe, ki jih član opravi ob uporabi ProtectBuySM do onemogočenega dostopa. Od onemogočenega dostopa do ProtectBuySM dalje pa član na spletnih prodajnih mestih, ki uporabljajo ProtectBuySM, plačil z Diners Club kartico ne bo mogel več izvrševati.

Erste Card lahko uporabo ProtectBuySM s strani člana začasno ali trajno onemogoči, bodisi po krivdi člana ali brez nje, o čemer bo Erste Card člana predhodno obvestil 30 dni prej.

8. člen

Erste Card ne prevzema nobene odgovornosti za poslovna ali druga razmerja med spletnim prodajnim mestom ali trgovcem in članom za katere koli njune medsebojne obveznosti iz naslova izvrševanja spletnih transakcij preko ProtectBuySM, vključno z obveznostmi iz naslova morebitne kakovosti blaga ali storitev, dostave blaga ali storitev, dodatnih potrebnih plačil, z obveznostmi iz naslova pogojev poslovanja spletnih trgovcev, njihovih  jamstev, garancij. Član se strinja in potrjuje, da Erste Card ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki članu lahko nastane iz naslova njegovega poslovnega ali drugega razmerja s spletnim trgovcem ali prodajnim mestom. 

Uporaba ProtectBuySM s strani posameznega spletnega prodajnega mesta ali trgovca nikakor ne pomeni, da Erste Card takšnega trgovca priporoča članu, favorizira ali ali drugače podpira.

9. člen

Za te Pogoje in pravno razmerje med člani in Erste Cardom velja zakonodaja Republike Slovenije in pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.


Ti Pogoji veljajo od 21.7.2017 dalje.